Občianske združenie bolo zaregistrované  na Ministerstve vnútra SR  12.8.2011 číslo spisu: WS/1-900/90-38019

Cieľ činnosti občianskeho združenia

  1. Základným cieľom združenia je ochrana práv a právom chránených záujmov vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Záhorská Bystrica a ich rodinných príslušníkov, a to predovšetkým vo veci jednoduchých pozemkových úprav.
  1. Združenie dosahuje svoje ciele v  činnostiach:

-     aktívne presadzovanie vlastníckych a užívacích práv členov združenia,

-     zastupovanie záujmov členov združenia v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy a v styku s inými právnickými a fyzickými osobami.

Prihláška

 Prosíme členov OZ, ktorí podpísali prihlášku aby vo vlastnom záujme zaslali svoju platnú emailovú adresu na náš email, za účelom operatívnejšej vzájomnej komunikácie. Ďakujeme

Plnomocenstvo na zastupovanie

UPOZORNENIE
 
V prípade že Vám na našej stránke nebude korektne pracovať niektorý starší odkaz,  je potrebné z dôvodu zmeny servera poskytovateľa upraviť text odkazu - link, tak, že spojenie "meu.zoznam" v texte odkazu nahradíte spojením "webnode". Za komplikácie sa ospravedľňujeme, boli spôsobené bez nášho pričinenia. 
Ďakujeme

Novinky

Nové informácie k JPÚ v Záhorskej Bystrici

07.08.2017 12:04
Ako je známe prevážna časť vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v oblasti prebiehajúcich JPÚ v Záhorskej Bystrici a DN Vsi dostala od Okresného úradu informáciu že bola ukončená daľšia etapa projektu a pripravený Návrh zásad nového umiestnenia pozemkov. Z pohľadu vlastníka je potrebné Návrh...

Nové informácie

07.08.2017 12:02
Doporučujeme pozerať tiež stránku Lesného pozemkového spoločenstva  v Záhorskej Bystrici

Schválenie VZFÚ v obvode JPÚ

18.04.2016 16:04
Dňa 18.4.2016 sme dostali Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor (OÚBA PLO) č. OU-BA-PLO-2016/76306/OKU zo dňa 12. apríla 2016, ktorým schvaľuje Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia ("VZFU") v obvode JPÚ v časti k.ú. Záhorská Bystrica a časti k.ú....

Informácia o stave prebiehajúcich JPÚ

10.11.2015 11:32
Informácia je aktuálna k termínu "september 2015" a bola prednesená na VZ Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici: JPÚ Druhým problémom, tiež ošemetným sú Jednoduché pozemkové úpravy, s ktorými sa v Bystrici trápime už niekoľko rokov. V tejto oblasti urbár vlastní asi 13 ha...

Pracovné stretnutie prípravného výboru - prerokovanie námietok

12.05.2015 10:09
Dňa 10.4.2015 sa uskutočnilo na OÚ BA PLO pracovné stretnutie prípravného výboru JPÚ Programom stretnutia bolo "Prerokovanie Námietok proti zverejnenému Návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Záhorská Bystrica a v časti k.ú. Devínska Nová Ves. Po...

Upozornenie

10.05.2015 19:02
V prípade že Vám na našej stránke nebude korektne pracovať niektorý starší odkaz,  je potrebné z dôvodu zmeny servera upraviť text odkazu - link, tak že spojenie "meu.zoznam" nahradíte spojením "webnode". Za komplikácie sa ospravedľňujeme, boli spôsobené bez nášho pričinenia. Ďakujeme. 

Pracovné stretnutie prípravného výboru 23.1.2015

10.03.2015 18:44
Dňa 23.1.2015 sa v budove Pozemkového a lesného odboru OÚ Bratislava uskutočnilo pracovné stretnutie na ktorom bol prerokovaný návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s prípravným výborom v zmysle ustanovenia §9 ods. 12 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní...

Mapové podklady JPÚ

26.02.2015 11:47
Na základe informácie z OÚ Bratislava, Lesný a pozemkový odbor sú pre občanov k nahliadnutiu mapové podklady k JPÚ Záhorská Bystrica a Devínská Nová Ves u p. Mgr. Dagmar Krajčírovej na MÚ v Záhorskej Bystrici.   Organizačné...

Zásady funkčného usporiadania územia - Dôležité !!!

04.02.2015 11:28
Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a Lesný odbor nám zaslal a zároveň na svojej stránke www.minv.sk/?jpu-zahorska-bystrica-a-devinska-nova-ves&sprava=verejna-vyhlaska-19  zverejnil Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia podľa §10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. Proti návrhu...

Stretnutie účastníkov JPÚ

08.01.2015 17:40
OÚ Bratislava, Pozemkový a Lesný odbor v spolupráci s MČ Bratislava - Záhorská Bystrica pozýva účastníkov JPÚ na informatívne stretnutie na deň 5. februára 2015 o 19:00 hod. (štvrtok) vo veľkej sále Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici. Podrobnosti sú v priloženej pozvánke.   Pozvanka -JPÚ...
1 | 2 | 3 | 4 >>